Powiat wspiera ekologiczne budownictwo
obiektów użyteczności publicznej

Powiat Łódzki Wschodni współpracuje z Gminą Andrespol w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój budownictwa pasywnego i energooszczędnego – budowa budynku Przedszkola i Zespołu dzieci młodszych w Wiśniowej Górze”, jako Partner projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania IV.3.2 - Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Budynek przedszkola zaprojektowano w koncepcji budownictwa pasywnego, charakteryzującego się między innymi niskimi kosztami eksploatacyjnymi, energooszczędnością, nowoczesnością i bezawaryjnością rozwiązań.

 

Więcej informacji na temat projektu tutaj

28 sierpnia 2017 r.


Powiat realizuje projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020

Powiat przystąpił do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, w ramach partnerstwa z Firmą SuperDrob S.A. odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy o dofinansowanie projektu.
Głównymi celami projektu są:

  • realizacja staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów,
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie oferty staży i praktyk dla nauczycieli,
  • wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego
  • współpraca z przedsiębiorcami włączająca ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania,
  • rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt obejmuje wsparciem uczniów oraz nauczycieli Technikum nr 2 w Koluszkach.
Całkowita wartość projektu wynosi 982 766,75 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 884 490,07 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 9 720 zł, a wkład własny Partnera – Firmy SuperDrob S.A. wynosi 88 556,68 zł.

9 czerwca 2017 r.


Powiat realizuje kolejny projekt dofinansowany
z Regionalnego Programu Operacyjnego

Starosta Łódzki Wschodni Andrzej Opala i Wicestarosta Ewa Gładysz podpisali 14 grudnia 2016 r. umowę na dofinansowanie projektu „Równy dostęp – lepsza przyszłość”. Projekt jest realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koluszkach w okresie od 02.01.2016 r. do 30.12.2018 r. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego uczących się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach poprzez:

  • podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych służących wspomaganiu rozwoju i prowadzeniu terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparciem dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt pn. „Równy dostęp – lepsza przyszłość” obejmie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach i uczniów Gimnazjum nr 3 Specjalnego w Koluszkach oraz nauczycieli zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie dwie placówki i 68 osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 525 970,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 447 074,510 zł, a wysokość dotacji celowej to 40 695,50 zł. Wkład własny Powiatu wynosi 38 200,00 zł.

13 stycznia 2017 r.


Spotkanie informacyjne
pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Brzezinach w dniu 2 września 2016 r. w godz. 9:00 - 12:00 (rejestracja od godz. 8:45) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16 – I piętro. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na ochronę powietrza, a w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jednostki naukowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

29 sierpnia 2016 r.


Aktualne konkursy w ramach RPO

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. "Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 - Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3". W ramach konkursu można pozyskać środki min. na założenie miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech (żłobki, kluby dziecięce, opiekun dzienny, niania).

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Brzezinach 9 maja 2016 r. w godzinach 10.30 - 12.45 (rejestracja od godz. 10.15); sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A - parter.

Program spotkania.

Formularz zgłoszeniowy.

28 kwietnia 2016 r.


Przebudowa drogi w Gminie Tuszyn dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

31 marca 2016 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyn”. W ramach projektu przeprowadzono przebudowę drogi łączącej miejscowości Głuchów i Lubanów na odcinku o łącznej długości 2180 m. Całkowita wartość Projektu to 912 559,40 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 771 425,40 zł.


8 kwietnia 2016 r.

logotypy UE EFRR

Spotkania informacyjne dot. programów typu outplacement

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim organizuje bezpłatne spotkania informacyjne pn. „AKTUALNE KONKURSY W RAMACH RPO WŁ 2014-2020: PODDZIAŁANIE X.2.2 WDROŻENIE PROGRAMÓW TYPU OUTPLACEMENT".

Spotkania informacyjne odbędą się do końca marca br. w Kutnie, Bełchatowie, Brzezinach, Łodzi oraz Sieradzu. Do skorzystania ze spotkań zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego, w szczególności osoby zainteresowane kwestiami związanymi ze skutecznym zapobieganiem dezaktywacji zawodowej.

 

Szczegóły dotyczące terminów oraz miejsc spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego tutaj

 

21 marca 2016 r.


„Środa z Funduszami"
Nowe konkursy: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „ŚRODA Z FUNDUSZAMI”. Spotkanie dotyczyć będzie aktualnuch konkursów w ramach RPO WŁ 2014-2020 - Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, w godzinach: 9:30 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:30).

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 15 marca 2016 r. do godz. 12.00 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na  adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub dostarczając osobiście do siedziby punktu informacyjnego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub dzwoniąc pod numer: 46  874  31  54.

 

Więcej informacji o konkursie tutaj.

 

Program spotkania do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

14 marca 2016 r.


Unia Europejska dofinansowała modernizację dróg powiatowych

26 lutego 2016 r. Powiat Łódzki Wschodni podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Modernizacja ciągu dróg powiatowych ul. Brzezińska (nr 2912 E) i ul. Słowiańska (nr 2906 E) w gminie Andrespol”. W ramach projektu przeprowadzono przebudowę ul. Brzezińskiej na odcinku o łącznej długości 623 m (w 2009 i 2011 roku) oraz ul. Słowiańskiej na odcinku o łącznej długości 1353,37 m (w latach 2009, 2013 i 2015). Łączna wartość projektu wyniosła 1 032 588,12 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 667 663,36 zł.


11 marca 2016 r.

logotypy UE EFRR

„Środa z Funduszami" o funduszach na rozwój przedsiębiorstw

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza do udziału w kolejnym, bezpłatnym spotkaniu informacyjnym z cyklu „ŚRODA Z FUNDUSZAMI”. Spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla przedsiębiorstw na rozwój. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 2 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A, w godzinach: 10:00 – 13:00 (rejestracja od godziny 9:45).

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 1 marca 2016 r. do godz. 12.00 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na  adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub dostarczając osobiście do siedziby punktu informacyjnego. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub dzwoniąc pod numer: 46  874  31  54.

 

Program spotkania do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

29 lutego 2016 r.


„Środa z Funduszami" o funduszach dla organizacji pozarządowych

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na kolejne spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami". Tym razem spotkanie dotyczyć będzie funduszy dla organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 lutego 2016 r., w godz. 10.00 - 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 2 lutego 2016 r. do godz. 12.00 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na  adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub dzwoniąc pod numer: 46  874  31  54.

Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

 

Program spotkania do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

29 stycznia 2016 r.


Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Poszukujesz informacji z zakresu Funduszy Europejskich na terenie powiatu łódzkiego wschodniego? Zapraszamy do Lokalnyego Punktu Informacyjnego w Brzezinach oraz do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi będących częścią ogólnopolskiej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Dla Państwa wygody oraz zapewnienia jednolitości przekazywanych informacji uruchomiono dwa punkty na terenie województwa łódzkiego działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi.

Zapytania do PIFE można kierować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź zgłosić się osobiście do siedziby Punktu. Wszystkie świadczone usługi są bezpłatne.

 

LPI w Brzezinach (zasięg działania LPI - powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski)

ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny,

tel.: 46 874 31 54 oraz 46 816 68 17

e- mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl

kontakt przez stronę www tutaj

 

Główny Punkt Informacyjny w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź,

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05

e- mail: GPILodz@lodzkie.pl

kontakt przez stronę www tutaj

 

Punkty czynne są w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00, a od wtorku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.

 

26 stycznia 2016 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE
"Aktualny konkurs w ramach RPO WŁ 2014-2020 - termomodernizacja budynków"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn.: „Aktualny konkurs w ramach RPO WŁ 2014-2020 - termomodernizacja budynków”.

Spotkanie odbędzie się 28 stycznia 2016 r. w Brzezinach, w godzinach 10:15-13:15 (rejestracja od godz. 10:00) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A – parter. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu informacyjnym, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail LPIBrzeziny@lodzkie.pl lub zgłoszenie telefoniczne (46 874 31 54) do dnia 27 stycznia 2016 r. do godz. 12:00.

Prosimy o przesyłanie drogą mailową ewentualnych pytań, wątpliwości dotyczących konkursu w ramach Poddziałania IV.2.2 Termomodernizacja budynków. Pytania te zostaną omówione podczas spotkania informacyjnego.

 

Program spotkania do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

26 stycznia 2016 r.


Spotkanie z cyklu: „Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia”

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla  instytucji ochrony zdrowia”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015r. godz. 10.00 - 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 16A.

Zgłoszenia można dokonać w terminie do dnia 1 grudnia 2015r. do godz. 12.00 wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na  adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl lub dzwoniąc pod numer: 46  874  31  54.

23 listopada 2015 r.


SPOTKANIE INFORMACYJNE
pn. "ŚRODA z FUNDUSZAMI
dla przedsiębiorstw na szkolenia"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Brzezinach w dniu 5 SIERPNIA 2015R. W URZĘDZIE GMINY W BRZEZINACH (ul. Sienkiewicza 16A) organizuje BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE Z CYKLU "ŚRODA Z FUNDUSZAMI". Tym razem SPOTKANIE KIEROWANE JEST DO PRZEDSIĘBIORCÓW ZAINTERESOWANYCH WSPARCIEM Z ZAKRESU SZKOLEŃ.

Podczas spotkania, które poprowadzi specjalista ds. Funduszy Europejskich, przedstawione zostaną najważniejsze założenia, zasady i cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020 dostępnych dla przedsiębiorców.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do udziału w spotkaniu.

Zgłoszenia nadsyłać można na adres e-mail: LPIBrzeziny@lodzkie.pl DO DNIA 4 SIERPNIA 2015 R. DO GODZ. 12.00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 46 874 31 54 LPI w Brzezinach

Program spotkania do pobrania tutaj

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

23 lipca 2015 r.


Poznaję, dotykam, wyrażam świat

Zakończył się projekt „Poznaję, dotykam, wyrażam świat” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez SOSW w Koluszkach.


Więcej informacji na ten temat tutaj.

10 lipca 2013 r.


Konferencja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach

W dniu 4 lutego 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach odbyła się konferencja poświęcona wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, której organizatorem był Powiat Łódzki Wschodni.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili specjaliści z dziedziny energii odnawialnej: dr inż. Marek Kaźmierczak – Prezes Stowarzyszenia "Zrównoważony Rozwój – Geotermia w Polsce" im. Św. Królowej Jadwigi oraz mgr inż. Jacek Kurpik – Prezes Zarządu Spółki "Geotermia Uniejów". Ciekawe prezentacje związane z tematem konferencji zaprezentowali także uczniowie koluszkowskich ZSP nr 1 i ZSP nr 2 w Koluszkach.

W konferencji zorganizowanej w związku z zakończeniem realizacji projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach", uczestniczył Starosta Łódzki Wschodni Piotr Busiakiewicz, Wicestarosta Marek Jarzębski oraz Burmistrz Miasta Koluszki Waldemar Chałat. Przybyli także przedstawiciele władz miejskich i gminnych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz uczniowie koluszkowskich szkół. Konferencja odbyła się również dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli ZSP nr 2 w Koluszkach, przy wsparciu Dyrektora Waldemara Puczyńskiego.

"Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Koluszkach" to kolejne, ważne przedsięwzięcie inwestycyjne zrealizowane przez nasz Powiat. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Wartość projektu zamknęła się w kwocie 2 853 592,84 zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota 2 114 841,90 zł, a wartość wkładu własnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego to 738 750,94 zł.


8 lutego 2013 r.


"Poznaję, dotykam, wyrażam świat"
Projekt SOSW w Koluzkach

Od września 2012 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koluszkach ruszyła realizacja projektu systemowego " Poznaję , dotykam, wyrażam świat" w ramach Priorytetu IX Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Adresatami są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Koluszkach.

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje dodatkowych specjalistycznych zajęć terapeutycznych: dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi oraz dla uczniów z obniżoną sprawnością manualną. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie mają możliwość wykonywania prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. Uczą się wielu sposobów komunikowania. Zajęcia odbywają się w przyjaznej, życzliwej atmosferze, która buduje w uczniach przekonanie, że warto próbować otworzyć się na otaczający świat i nie zrażać się drobnymi porażkami.

 

Aktualne informacje o Projekcie na www.soswkoluszki.vipserv.org

20 listopada 2012 r.


Oficjalne otwarcie rozbudowanego
Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

W dniu 12 grudnia 2011 roku dokonano uroczystego otwarcia Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, którego rozbudowa została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Dorota Ryl - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Krystyna Ozga - poseł na Sejm RP, Włodzimierz Fisiak - Marszałek Województwa Łódzkiego poprzedniej kadencji oraz przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. Zaproszonych gości powitał Starosta Łódzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i oficjalnych przemówieniach wzruszający program artystyczny zaprezentowali mieszkańcy Domu.

 

Fotoreportaż z uroczystości dostępny jest tutaj.

Reportaż wideo z otwarcia DPS można obejrzeć tutaj.

12 grudnia 2011 r.


Kolejna duża dotacja z Unii Europejskiej dla naszego Powiatu

Z satysfakcją Informujemy, że Powiat Łódzki Wschodni otrzymał kolejną, wysoką dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŁ na realizację projektu "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach". Wartość dotacji to 3 012 159,16 zł, natomiast wartość inwestycji to 4 085 915,89 zł. Wkład własny i wydatki niekwalifikowalne o łącznej wartości 1 073 756,73 zł zostaną pokryte z zabepieczonych na ten cel środków budżetu Powiatu.

Jak podkreśla Statosta Łódzki Wschodni - Piotr Busiakiewicz jest to kolejny sukces w ubieganiu się Powiatu o dotacje z Funduszy Strukturalnych UE, a aktualna wartość pozyskanych przez Powiat środków przekroczyła już 15 mln zł.

 

5 maja 2011 r.Powrót na górę strony