Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - w przypadku gdy nie można udzielić informacji publicznej niezwłocznie.

Do pobrania wniosek o udostępnienie informacji publicznej: pdf, doc


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Zainteresowany może złożyć wniosek w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 3, VIII piętro, pokój 809 lub przesłać kopię wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej na adres: powiat@lodzkiwschodni.pl


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Sekretarz Powiatu Łódzkiego Wschodniego


TERMIN ODPOWIEDZI:

  1. W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni.
  2. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.

UWAGI:

  1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
  2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
  3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
  4. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji wydanej przez Starostę Łódzkiego Wschodniego lub osobę przez niego upoważnioną.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).


Regulamin udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Łodzi wprowadzony Zarzadzeniem nr 144/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 grudnia 2009 roku: pdf

Zarządzenie nr 40/2015 Starosty Łodzkiego Wschodniego z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 144/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 31 grudnia 2009 roku: pdfPowrót na górę strony