Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starostwo Powiatowe w Łodzi zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zamieszcza publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Karty typu A

Karty typu B

Karty typu C

Karty typu D

Karty typu E

Karty typu F

Karty typu G

Karty typu H

Karty typu I

Wyszukiwanie kart w wykazie
Powrót na górę strony