Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. U. Nr 241, poz. 1770)

informuję

mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego, będących właścicielami bądź współwłaścicielami nieruchomości o potrzebie sprawdzenia zgodności wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym. Wprowadzona ustawa ma na celu regulację stanu prawnego wszystkich nieruchomości w tym także nieruchomości posiadanych przez prywatnych właścicieli.

Stan prawny nieruchomości wynika z treści wpisów dokonywanych w księdze wieczystej. Istnieje w stosunku do nich domniemanie, że dokonane zostały zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym. Zdarza się jednak, iż osoby którym przysługuje określone prawo do nieruchomości (tj. własność, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawo rzeczowe, prawo osobiste lub roszczenie) nie ujawniają ich w księdze wieczystej. W interesie właściciela leży zatem kwestia doprowadzenia do zgodności danych z księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

W celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości należy sprawdzić dział II księgi wieczystej, w którym wpisuje się właściciela, współwłaściciela, wieczystego użytkownika, wysokość ich udziałów lub rodzaj współwłasności, a ponadto ujawniona jest podstawa prawna wpisu prawa.

Księgi wieczyste są jawne, każdy zatem, kto posiada interes prawny, może przeglądać księgi w obecności pracownika sądu. Odpisy ksiąg wieczystych oraz odpisy dokumentów znajdujących się w księgach wieczystych sąd wydaje na żądanie osób zainteresowanych za odpłatnością.

W związku z powyższym należy wskazać, iż sądem właściwym dla nieruchomości położonych na terenie gminy:

- Rzgów jest Sąd Rejonowy w Pabianicach z siedzibą przy ul. Partyzanckiej 105/127,

- Tuszyn - Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Słowackiego 5,

- Andrespol, Brójce, Nowosolna - Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Pomorskiej 21,

- Koluszki - Sąd Rejonowy w Brzezinach z siedzibą przy ul. Waryńskiego 20.

W przypadku, gdy dane ujawnione w księdze wieczystej są niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości właściciel winien dążyć do ich usunięcia, w szczególności poprzez:

1. złożenie wniosku do Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych ujawniając swoje prawa do nieruchomości, dołączając do niego wymagane przepisami prawa dokumenty potwierdzające podstawę zmiany wpisu.

Rzeczywisty stan prawny nieruchomości mogą potwierdzać takie dokumenty, jak: akt notarialny, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe bądź inne dokumenty (np. zaświadczenia, ugody sądowe, dokumenty geodezyjne, dokumenty prywatne zawierające oświadczenia woli, mające skutki prawne w zakresie stanu prawnego nieruchomości).

2. przeprowadzenie postępowania spadkowego w przypadku, gdy w dziale II księgi wieczystej figuruje osoba nieżyjąca,

3. złożenie w trybie procesowym pozwu do właściwego sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,

4. przeprowadzenie postępowania o zasiedzenie nieruchomości w przypadku jej samoistnego posiadania w dobrej wierze przez co najmniej 20 lat, w złej wierze 30 lat.

W celu udzielania pomocy mieszkańcom powiatu w zakresie informacji o rodzaju i sposobie działań w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wpisów w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości pracownicy Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Łódzkiego Wschodniego doradzają w kwestiach prawnych i geodezyjnych, w zakresie czynności niezbędnych do uregulowania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych w godzinach pracy urzędu (Łódź, ul. Sienkiewicza 3, XV piętro, nr tel.: 42632-21-14).


Powrót na górę strony