Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Naczelnik: Bogusław Biliński

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
XV-piętro, pok. 1504 (Naczelnik),
XV-piętro, pok. 1503 (Postępowanie administracyjne z zakresu ewidencji gruntów),
XV-piętro, pok. 1505 (Mienie Powiatowe),
X-pięro, pok. 1004 (Budownictwo)

tel. 42 632 21 14,
tel. 42 631 07 15 - Budownictwo Arch.
fax 42 632 93 11

e-mail: geodezja@lodzkiwschodni.pl
 nieruchomosci@lodzkiwschodni.pl
 budownictwo@lodzkiwschodni.pl


Do zadań Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1) zadania z zakresu budownictwa, w tym:

a) wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów lub robót budowlanych, które wymagają uzyskania takiej decyzji,

b) wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego,

c) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, które nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę,

d) wydawanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, która poprzedza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

e) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany lub odstąpienia od warunków pozwolenia na budowę,

f) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

g) udzielenie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych,

h) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę/rozbiórkę i rejestru decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę,

i) wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz nowego inwestora,

j) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu oraz na teren sąsiedniej nieruchomości gruntowej,

k) wydawanie postanowień o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej projektowanych rozwiązań w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego,

l) rejestracja dzienników budowy i prowadzenie rejestru wydawanych dzienników,

m) współpraca z organami nadzoru budowlanego,

n) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali,

o) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na wniosek zarządców dróg powiatowych i gminnych;

2) zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym:

a) zadania z zakresu gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dotyczące zbywania, nabywania, zamiany, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, oddania w użytkowanie wieczyste, ustanawianie prawa trwałego zarządu, ustanowienie służebności,

b) ewidencjonowanie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacja informacji o stanie zasobu,

c) sporządzanie i uaktualnianie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

d) zadania związane z określeniem wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia:

- ceny sprzedaży,

- opłaty z tytułu: użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, bezumownego korzystania z nieruchomości,

- czynszu dzierżawnego, czynszu z tytułu najmu,

e) zadania związane z wywłaszczeniem praw do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego i zwrotem wywłaszczonych nieruchomości  oraz ustaleniem odszkodowań dla tych celów,

f) ustalenie odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości z mocy prawa przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,

g) zadania z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

h) zadania związane z przygotowaniem postępowań sądowych dotyczących własności lub innych praw rzeczowych dla nieruchomości należących do zasobu Skarbu Państwa, w szczególności w sprawach dotyczących o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie;

i) zadania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej,

j) zadania z zakresu zagospodarowania wspólnot gruntowych, w tym:

- ustalanie w drodze decyzji: nieruchomości stanowiące wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie oraz ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

k) zadania związane z nieodpłatnym przekazaniem Lasom Państwowym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,

l) zadania wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez wydawanie na podstawie art. 118 ww. ustawy, decyzji administracyjnych w zakresie nieodpłatnego przyznania własności działek na rzecz osób którym przysługuje prawo dożywotniego rolniczego użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,

m) zadania wynikające z ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym poprzez wydawanie na podstawie art. 6 ww. ustawy, decyzji w zakresie nieodpłatnego przekazania na własność działek gruntu właścicielom budynków znajdujących się na terenie gruntu wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa,

n) zadania wynikające z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

o) zadania wynikające z ustawy o lasach,

p) zadania wynikające z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 roku o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reform rolnej;

3) zadania z zakresu gospodarki mieniem powiatowym, w tym:

a) zadania zakresu gospodarowania zasobem powiatowym w tym:

- dotyczące zbywania, nabywania, zamiany, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, ustanawiania prawa trwałego zarządu, ustanowienia służebności,

- ewidencjonowanie nieruchomości należących do zasobu powiatowego i aktualizacja informacji o stanie zasobu, sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

b) zadania związane z określeniem wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia:

- ceny nieruchomości podlegającej zbyciu, nabyciu, zamianie,

- opłaty z tytułu: trwałego zarządu, bezumownego korzystania z nieruchomości, użyczenia,

- czynszu dzierżawnego, czynszu z tytułu najmu,

c) zadania związane z przygotowaniem postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących własności lub innych praw rzeczowych dla nieruchomości stanowiących  własność Powiatu,

d) zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatowymi  z wyłączeniem dysponowania nieruchomościami stanowiącymi drogi powiatowe.
Powrót na górę strony