Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Finansowo-Księgowy


ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
pok. 702, 703, 704, 705, 711
tel. 42 632 05 20
tel. 42 636 40 74
fax 42 632 93 11
e-mail: finansowy@lodzkiwschodni.pl

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:

 1. planowanie i nadzór nad realizacją budżetu Powiatu, w tym:
  • opracowywanie projektu budżetu Powiatu,
  • opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu Powiatu,
  • opracowywanie i przekazywanie jednostkowych planów wydziałów, jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz funduszy,
  • opracowywanie projektu harmonogramu realizacji budżetu,
  • przyjmowanie wniosków i propozycji zmian budżetu i w budżecie z wydziałów i jednostek organizacyjnych oraz zbiorcze opracowanie projektów Uchwał Zarządu, bądź projektów Uchwał Rady Powiatu,
  • opracowywanie okresowych i rocznych analiz oraz informacji dotyczących realizacji budżetu,
  • kontrola zachowania równowagi budżetowej,
  • analiza wykorzystywanych środków przydzielanych z budżetu Powiatu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Powiatu.
 2. obsługa finansowo – księgowa Powiatu (organu), w tym:
  • prowadzenie rachunkowości Powiatu Łódzkiego Wschodniego (organu) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, w tym: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów, bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości syntetyczno – analitycznej w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Powiatu
  • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
  • dokonywanie bieżącej analizy dochodów, wydatków i zaangażowania poszczególnych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży w odniesieniu do planu budżetowego,
  • prowadzenie księgowości syntetyczno – analitycznej funduszy celowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • prowadzenie księgowości środków specjalnych – za zajęcie pasa drogowego oraz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
 3. obsługa finansowo – księgowa Starostwa Powiatowego w Łodzi, w tym:
  • prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami, w tym: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów, prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w zakresie dochodów i wydatków oraz sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej,
  • prowadzenie gospodarki kasowej Starostwa,
  • prowadzenie księgowości syntetyczno – analitycznej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • analiza wykorzystywanych środków zapisanych w budżecie.
 4. Obsługa finansowo- księgowa realizowanych dochodów Skarbu Państwa przez Powiat, w tym:
  • prowadzenie księgowości syntetycznej oraz analityki wg poszczególnych tytułów dochodów Skarbu Państwa,
  • prowadzenie bieżące rejestru i świadczeń użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
  • opracowywanie projektu planu dochodów Skarbu Państwa,
  • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań w zakresie realizacji i windykacji dochodów Skarbu Państwa,
  • terminowe przekazywanie zrealizowanych dochodów na rachunek bieżący dysponenta – Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powrót na górę strony