Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu

Naczelnik: Małgorzata Szelest

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
X piętro, pok. 1010 (Naczelnik), 1008, 1009
tel. 42 632 04 40
fax 42 639 84 80
42 630 70 29 (Promocja Powiatu)
42 205 03 09 (Promocja Powiatu)
ps@lodzkiwschodni.pl
promocja@lodzkiwschodni.pl

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu "PSiPP" należy:

1) w zakresie edukacji:

a) zadania związane z prowadzeniem przez Powiat Łódzki Wschodni publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół specjalnych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie spraw związanych z:

 • zakładaniem  szkół i placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz ich likwidacją,
 • ustalaniem planów sieci publicznych szkół i obwodu działania poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwoływania z tego stanowiska,
 • prowadzeniem procedury dotyczącej przygotowania projektu oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki,
 • opracowywaniem wniosków o przyznanie nagród, medali i odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
 • nadzorem nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych i finansowych,
 • wydawaniem skierowań  do kształcenia specjalnego, do internatu specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego, do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz  akceptacją indywidualnego nauczania,
 • kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 • sporządzaniem sprawozdań wymaganych przepisami prawa oświatowego,
 • sporządzaniem bieżących analiz dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
 • sporządzaniem projektów porozumień dotyczących powierzenia zadań z zakresu edukacji publicznej,
 • opracowywaniem zasad ustalania czasu pracy nauczycieli nieuregulowanego przez ustawę Karta Nauczyciela,
 • analizowaniem i opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół oraz placówek przed ich zatwierdzeniem,
 • opracowywaniem planu naboru uczniów do klas pierwszych i monitorowaniem  prowadzenia naboru przez szkoły,
 • prowadzeniem procedury związanej z awansem zawodowym  na stopień nauczyciela mianowanego,
 • opracowywaniem regulaminów wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz z merytorycznych rozporządzeń,
 • przygotowywaniem dokumentacji związanej z procedurą tworzenia rady oświatowej powiatu,

b) zadania związane z prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz nadawaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,

c) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,

d) zadania dotyczące dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w tym rozliczania udzielonych dotacji,

e) zadania związane z finansowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, w tym:

 • przygotowywanie projektu budżetu na dany rok w działach dotyczących szkół i placówek oświatowych,
 • wnioskowanie o dokonanie zmian w planach finansowych szkół i placówek oraz  w budżecie Powiatu,
 • sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań z wykonania planów finansowych wydatków przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe i innych wydatków w działach związanych z oświatą oraz analiza tych wydatków,
 • analiza  i wyliczenie poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w ustawie Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia  nauczycieli  na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sporządzenie stosownego sprawozdania w tej sprawie,
 • ustalanie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dany rok kalendarzowy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne,
 • dokonywanie  rozliczeń dotacji celowych otrzymanych przez Powiat na zadania oświatowe,
 • rozliczanie subwencji oświatowej otrzymanej na prowadzenie szkół i placówek oraz występowaniem o środki finansowe z rezerwy  części oświatowej subwencji ogólnej;

2) w zakresie sportu:

a) prowadzenie spraw wynikających  z  ustawy o sporcie, w tym spraw związanych z:

 • prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej),
 • wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz o odmowie wpisu,
 • wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz o odmowie wpisu,
 • nadzorem nad działalnością uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej), w tym wydawaniem wyciągów z prowadzonych ewidencji,
 • realizacją zadań z zakresu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięte wyniki sportowe,
 • organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • obsługą kancelaryjną Powiatowej Rady Sportu;

3) w zakresie  dotyczącym organizacji  pozarządowych:

a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym związanych z:

 • opracowywaniem rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz sporządzaniem sprawozdań z jego realizacji,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi,

b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o stowarzyszeniach i ustawy o fundacjach, w tym związanych:

 • ze sprawowaniem nadzoru  nad działalnością  stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia samorządu terytorialnego oraz fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu,
 • z prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych;

4) w zakresie kultury:

a) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania, wynikającego z ustawy o bibliotekach, w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, w tym z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na ten cel;

5) w zakresie zdrowia:

a) prowadzenie spraw związanych z:

 • zadaniami z zakresu promocji, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym opracowywaniem programów polityki zdrowotnej oraz sporządzaniem informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej,
 • ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu, na podstawie ustawy prawo farmaceutyczne,
 • zadaniami  wynikającymi  z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

6) w zakresie promocji i strategii rozwoju Powiatu:

a) zadania związane z opracowywaniem strategii rozwoju Powiatu i planu rozwoju lokalnego oraz sporządzaniem sprawozdań z ich realizacji,

b) organizacja powiatowych imprez oraz uroczystości promocyjno-kulturalnych i patriotycznych;

c) opracowywanie materiałów promocyjnych o Powiecie i ich upowszechnianie,

d) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw dotyczących wspólnej promocji regionu,

e) podejmowanie działań z zakresu współpracy zagranicznej,

f) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem i wykorzystywaniem herbu i flagi Powiatu oraz patronatu Starosty Łódzkiego Wschodniego,

g) prowadzenie strony internetowej powiatu w zakresie polityki społecznej i promocji Powiatu;

7) inne zadania:

a) wydawanie  zezwoleń na sprowadzanie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy,

b) realizacja innych zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych do ustawy.Powrót na górę strony