Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik: Zbigniew Burzyński

ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź
IX piętro, pok. 904 (Naczelnik), 902, 903, 905, 1006, 1007
tel. 42 205 03 06
fax 42 632 93 11
e-mail: rgrios@lodzkiwschodni.pl

IX piętro, pok. 905 (m.in. zadania z zakresu: prawa geologicznego i górniczego, rybactwa śródlądowego, ochrony gruntów rolnych i leśnych), tel./fax 42 632 77 91

X piętro, pok. 1006 (m.in. zadania z zakresu ustawy o odpadach, nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia), tel. 42 213 48 01

X piętro, pok. 1007 (m.in. zadania z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa wodnego), tel. 42 213 48 01, 42 205 03 04

Do zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska należy:

 1. zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, koncepcji wsparcia rozwoju gospodarczego Powiatu;
 2. zadania z zakresu prawa wodnego, w tym:
  • ustalenie linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych,
  • wydawanie pozwoleń wodno – prawnych, m.in. z zakresu: szczególnego korzystania z wód, regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wody, wykonania urządzeń wodnych, wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania innych robót,
  • wydawanie decyzji dla spółki wodnej zatwierdzającej statut spółki;
 3. zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym:
  • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych z zakresu: hydrogeologii, geologii surowcowej i geologii-inżynierskiej,
  • przyjmowanie dokumentacji geologicznych ustalających zasoby wód podziemnych i zasoby kopalin oraz zawierających wyniki realizacji innych projektów prac geologicznych,
  • udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża,
  • ustalanie w drodze decyzji „karnych” opłat eksploatacyjnych w razie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków;
 4. zadania z zakresu ustawy o odpadach, w tym:
  • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów i decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami,
  • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  • wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska oraz decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska,
  • przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
  • wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji powierzchni ziemi, na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi,
  • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do powietrza gazów lub płynów z instalacji oraz na emitowanie hałasu do środowiska,
  • wydawanie pozwoleń zintegrowanych;
 5. zadania z zakresu rybactwa śródlądowego, w tym:
  • wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  • rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb;
 6. zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  • wydawanie decyzji dotyczących wyłączania gruntów z produkcji rolniczej,
  • wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania terenu;
 7. zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w tym:
  • cechowanie drewna oraz wystawienie świadectwa legalności pozyskania drewna,
  • wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu,
  • wydawanie decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia;
 8. zadania z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia – wydawanie decyzji w tym zakresie;
 9. zadania z zakresu prawa łowieckiego, w tym:
  • wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oaz ustalanie czynszów dzierżawnych na dany rok łowiecki,
  • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
 10. zadania z zakresu organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, w tym:
  • wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym;
 11. zadania z zakresu ochrony przyrody, w tym:
  • prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych i użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,
  • nadawanie uprawnień społecznego opiekuna przyrody;
 12. przygotowywanie materiałów dotyczących dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 13. zadania wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym:
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  • uzgadnianie projektów budowlanych pod kątem dróg publicznych,
  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dróg powiatowych,
  • opiniowanie opracowań projektowych dotyczących przebiegu i warunków technicznych (w tym autostrad);
 14. zadania z zakresu prawa o ruchu drogowym, w tym:
  • uzgadnianie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych i powiatowych,
  • wybór parkingu strzeżonego i jednostki holowniczej na potrzeby powiatowych służb policji i straży,
  • wydawanie zezwoleń na szczególny tryb użytkowania dróg na cele inne niż ruch drogowy, np. imprezy, zawody sportowe itp.,
 15. zadania z zakresu zamówień publicznych – przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umów w postępowaniu przetargowym dotyczącym właściwości Wydziału.

Powrót na górę strony