Związek Powiatów Polskich
BIP Mapa Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Zadania powiatu

Samorząd powiatowy odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy.
Wybrana w powszechnych wyborach rada powiatu wybiera zarząd i starostę, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań.

Zadania samorządu powiatowego (wybór):

 

Drogi

 

Oświata, kultura, kultura fizyczna i turystyka, promocja i ochrony zdrowia

 1. zadania związane z zakładaniem i prowadzeniem publicznych: szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 2. inne zadania organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, określone w:
  • ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty m.in. przeprowadzanie procedury powierzenia stanowiska dyrektora szkoły/placówki,
  • ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela m.in. przeprowadzanie procedury związanej z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, opracowywanie regulaminów dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli, opracowywanie zasad ustalania czasu pracy nauczycieli nieuregulowanego przez Kartę Nauczyciela,
 3. zadania związane z wydawaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 4. zadania związane z ewidencjonowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 5. zadania związane z dotowaniem szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych,
 6. zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia,
 7. zadania związane z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 8. zadania wynikające z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w tym sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami posiadającymi siedzibę na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 9. zadania wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, w tym ewidencjonowanie uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej),
 10. wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy.

 

Rynek pracy

 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

 • dbałość o bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu
 • ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa
 • zwierzchnictwo nad powiatową komendą policji, straży pożarnej, powiatowym inspektoratem sanitarnym
 • współpraca z administracją rządową w zapobieganiu klęsk żywiołowych
 • opiniowanie powiatowych komendantów policji i straży pożarnej
 • Powiatowe Służby Inspekcje i Straże...

 

Pomoc społeczna

 • budowa i utrzymanie ponadgminnych domów pomocy społecznej i kierowanie osób ubiegających się o przyjęcie do domu pomocy społecznej
 • prowadzenie powiatowych centrów pomocy rodzinie, oferujących wszechstronną pomoc i poradnictwo rodzinne
 • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych
 • pomoc w integracji ze środowiskiem wychowankom domów dziecka czy zakładów dla nieletnich
 • współpraca z organizacjami społecznymi w sprawie pomocy osobom niepełnosprawnym
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie...

 

Sprawy konsumenckie

 

Ochrona Środowiska

 

Sprawy obywatelskie

 1. przygotowanie i przeprowadznie kwalifikacji wojskowej

 

Komunikacja

 1. rejestracja pojazdów
 2. wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy i uprawnień
 3. wydawanie licencji na transport drogowy zarobkowy osób lub rzeczy
 4. wydawanie zezwoleń na przewozy osobowe na terenie powiatu
 5. wydawanie zaświadczeń na przewozy niezarobkowe na potrzeby własne
 6. wydawanie upoważnień dla SKP, uprawnień dla diagnostów oraz nadzór nad SKP
 7. wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców oraz nadzór nad nimi
 8. wydawanie legitymacji instruktora

 

Budownictwo

 • nadzór budowlany, kontrola nad przestrzeganiem prawa budowlanego
 • wydawanie decyzji dla inwestorów z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o pozwolenie na budowę, zmianie sposobu użytkowania obiektu, użytkowanie obiektów, rozbiórka obiektów budowlanych, remonty obiektów
 • wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkaniowych i użytkowych
 • rejestracja dzienników budowy lub rozbiórki - przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu robót
 • rejestracja książek obiektów budowlanych
 • przyjmowanie zgłoszeń m.in.: budowy ogrodzeń, reklam, obiektów malej architektury, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych
 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami...
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...

 

Geodezja

 • koordynowanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
 • ochrona gruntów rolnych, w tym zezwalanie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • wydawanie decyzji w sprawie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa (n.p.:przekształcanie użytkowania wieczystego w prawo własności)
 • Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami...

 


Powrót na górę strony